Język strony
Kontakt
Mapy dajazdu
Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "LATAWIEC" w Świdnicy

 ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Infolinia 74 630 60 60 
Zobacz książka telefoniczna SP ZOZ w Świdnicy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

budynek Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im.dr  Zbigniewa Walla w Żarowie

 ul. Wojska Polskiego 7; 58 - 130 Żarów

tel.: 74858 0 311; 746320311
tel.: 74858 0 551; 746320551
tel.: 74858 0 552; 746320552

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
NIP: 884 - 22 - 01 - 447

 ul. Leśna 27-29; 58 - 100 Świdnica

Dyrekcja SP ZOZ w Świdnicy
tel.:  74851 7 400; 746320400
fax: 74851 7 437; 746320437
Strona internetowa: www.szpital.swidnica.pl
E-mail: s z p i t a l @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l  ; s e k r e t a r i a t @ s z p i t a l . s w i d n i c a . p l

Zobacz też…

Spis telefonów - Administracja
 
Dyrekcja
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
NIP: 884-22-01-447
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica
e-mail: s z p i t a l @ szpital.swidnica.pl

INFOLINIA 


Centrala 

74 630 60 60


tel.: 74851 7 100 lub 746320 100 

Sekretariat Dyrektora

 
 tel.: 74851 7 400 lub 746320 400  
fax: 74851 7 437 lub 746320 437
e-mail: s e k r e t a r i a  t @szpital.swidnica.pl


Dyrektor
- Grzegorz Kloc
Dyrektor ds. Lecznictwa
- Zbigniew Kubiaczyk

tel.: 74851 7 400  lub 746320 400     
e-mail: g . k l o c @szpital.swidnica.pl
e-mail: z. k u b i a c z y k @szpital.swidnica.pl
Główny Księgowy
- Mariola Wittig
tel.: 74851 7 508 lub 746320 508    
e-mail: m. w i t t i g @szpital.swidnica.pl
Z-ca Głównego Księgowego
tel.: 74851 7 445 lub 746320 445      
Dział Ekonomiczny
- Analizy Kosztów
- Księgowość i Finane
 tel.: 74851 7 446 lub 746320 446
tel.: 74851 7 447; 851 7 509 lub 746320 447;509
e-mail: e k o n o m i c z n y @szpital.swidnica.pl
Dział Organizacji i Rozliczeń tel.: 74851 7 490 lub 746320 490
e-mail: n a d z o r @szpital.swidnica.pl
Kierownik Działu Organizacji i Rozliczeń 
- Anna Trelewska
tel.:  74851 7 510 lub 746320 510
e-mail: a. t.r e l e w s k a @szpital.swidnica.pl
Organizacja i Rozliczenia:
- Rozliczenia Usług
- Statystyka Medyczna
tel.: 74851 7 511 lub 746320 511
tel.: 74851 7 512 lub 746320 512
e-mail: r o z l i c z e n i a @szpital.swidnica.pl

Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych
i Projektów Rozwojowych

- Łukasz Czajkowski

 Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
i Projektów Rozwojowych

tel.: 74851 7 445 lub 746320445
e-mail: l. c z a j k o w s k i @szpital.swidnica.pl


tel.: 74 851 7 445 lub 746320445

e-mail: p r o j e k t y @szpital.swidnica.pl

Dział Administracji i Zamówień Publicznych
tel.: 74851 7 497 lub 6320 497       
e-mail: z  a m o w i e n i a @szpital.swidnica.pl
Kierownik Działu Administracji i Zamówień Publicznych
- Mieczysław Zielonka
 tel.: 74851 7 497 lub 746320 497       
e-mial: m . z i e l o n k a @szpital.swidnica.pl
Dział Techniczny tel.: 74851 7 124 lub 746320 124       
e-mail: t e c h n i c z n y @szpital.swidnica.pl
Kierownik Działu Technicznego
- Dariusz Kozłowski
tel: 74851 7 496 lub 746320 496
e-mail: d.kozlowski @szpital.swidnica.pl
Zespół ds. Zaopatrzenia
tel.: 74851 7 515 lub 746320 515
e-mail: z a o p a t r  z e n i e @szpital.swidnica.pl
Dział Spraw Osobowych i Szkoleń:
- Kadry
- Płace
tel.:  74851 7 491; 492 lub 746320 491; 492
tel.:  74851 7 514 lub 746320 514
e-mail: k a d r y . p l a c e @szpital.swidnica.pl
 Kierownik Działu Spraw Osobowych i Szkoleń
- Danuta Kijek
tel.: 74851 7 578 lub 746320 578       
e-mail: d . k i j ek @szpital.swidnica.pl
Z-ca Kierownika Działu Spraw Osobowych i Szkoleń
- Ewa Podfigórna
tel.: 74851 7 514 lub 746320 514       
e-mail: e . p o d f i g o r n a @szpital.swidnica.pl
Naczelna Pielęgniarka
- Małgorzata Tomska
tel.: 74851 7 580 lub 746320 580
e-mail: m . t o m s k a @szpital.swidnica.pl
Specjalista ds. Epidemiologii i Higieny
i Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta
 
- Katarzyna Konrad
tel: 74851 7 132 lub 746320 132
e-mail: e p i d e m i o l o g i a@szpital.swidnica.pl
Dział Informatyczny 
- Kierownik Zespołu Informatyków 
 tel.: 74851 7 248 lub 746320 248      
e-mail: i nf o r m a t y k @szpital.swidnica.pl
Specjalista ds. marketingu
- Katarzyna Szukała
tel. centrala.: 74851 7 109 lub 746320 109         
e-mail: k. s z u k a l a @szpital.swidnica.pl
 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Luiza Nowaczyńska
 tel. 74858 3 615 lub 746320 615
e-mail: l.n o w a c z y n s k a@szpital.swidnica.pl

 Kierownik Działu Energetycznego
-
Wojciech Kędzierski

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP i P/poż 
Krzysztof Lewandowski 

 tel. 74851 7 247 lub 746320 247
tel. kom. 502 226 905
e-mail:w. k e d z i e r s k i@szpital.swidnica.pl

 
tel 602 150 754 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 1 z 2