Język strony
Nasz Szpital
Projekty unijne
ZAPYTANIE OFERTOWE - EG.3500.1.2017/2

Zapytanie realizowane w ramach projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii ". Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Czytaj całość
 
Kolejne inwestycje na SOR

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 1.627.079,46 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska”. Na realizację ww. inwestycji SPZOZ w Świdnicy pozyskał dofinansowanie w kwocie 1.382.494,79 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

 

 

Czytaj całość
 
Konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec
We wtorek, 12 września 2017r. w sali konferencyjnej świdnickiego szpitala odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec. Na pytania dziennikarzy, a także lokalnego środowiska medycznego odpowiadali Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy, Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Koordynator projektuoraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu firmy TDZ Technika dla Zdrowia Małgodzata Łazińska i Kamil Pękala.

Czytaj całość
 
Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie zaprosić na konferencję rozpoczynającą realizację projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, która odbędzie się dnia 12 września 2017r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,58-100 Świdnica (budynek Dyrekcji).

 

 

 

Czytaj całość
 
Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.
 

Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro

[AKTUALIZACJA z dnia 13.07.2017r. - informacja o wyborze oferty]

 

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)

 

W związku z realizacją projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektu w tym: analiza przedwdrożeniowa, analiza procesów w organizacji, aktualizacja dokumentów organizacyjnych, instrukcja bezpieczeństwa danych medycznych, opracowanie procedur stosowania podpisów elektronicznych oraz polityki podpisów elektronicznych.”

 
Czytaj całość
 
Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.


Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro

[AKTUALIZACJA - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY]

 

I.     Zamówienie pn.: „Artykuł promocyjny w prasie dla projektu pn. „Platforma e- usług  Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne regulaminy zamówień publicznych.

 

Czytaj całość
 
Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/3 z dnia 19.06.2017r. Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/3 z dnia 19.06.2017r.
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro

[AKTUALIZACJA - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY]

 

I.     Zamówienie pn.: „Działania promocyjne dla projektu pn. „Platforma e- usług  Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne regulaminy zamówień publicznych.

 

Czytaj całość
 
4,2 mln dofinansowania dla świdnickiego szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał ponad 4,2 mln zł dofinansowania na zakup aparatu rezonansu magnetycznego w ramach realizacji projektu „Rezonans magnetyczny w SPZOZ w Świdnicy – szybka diagnostyka w profilaktyce i terapii onkologicznej”.


 

Czytaj całość
 
Szpital z umową na dofinansowanie projektu pn. "Platforma e-usług Szpitala Latawiec"

 W poniedziałek 22.05.2017r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Grzegorz Kloc oraz reprezentująca Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej Pani Dyrektor Bożena Dróżdż podpisali umowę na realizację projektu „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”.

Koszt całkowity projektu wyniesie 3.422.315,09 zł, z czego 85 %, tj. 2.908.967,82 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Czytaj całość
 
Obsługa biura projektu pn. Platforma e- usługSzpitala Latawiec

 „Obsługa biura projektu” pn. „Platforma e- usług  Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

 

 

 

Treść ogłoszenia (z wyjaśnieniami) w załącznikach poniżej.

Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik nr 11

 

Czytaj całość
 
Rozbudowa i doposażenie SOR ze środków POIŚ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 1.156.612,67 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu pn.
„Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska”
.

Na realizację ww. inwestycji SPZOZ w Świdnicy pozyskał dofinansowanie w kwocie 982.179,81 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Projekt przewiduje m.in. przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i rozbudowę o pomieszczenie poczekalni dla pacjentów, mającą na celu poprawę drożności i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych. W ramach inwestycji doposażony zostanie również sam oddział, dla którego zakupione zostaną m.in. respiratory, ramię C, łóżka intensywnego nadzoru, aparaty do EKG, kardiomonitory, defibrylator oraz specjalne wózki do gabinetu gipsowań oraz przewożenia chorych. Projekt przewiduje również modernizację lądowiska dla helikopterów, które wzbogaci się o nowy, wysokiej jakości wskaźnik kierunki wiatru.

Realizacja inwestycji potrwa ok. 12 miesięcy, a planowane zakończenie przewiduje się na IV kwartał 2017 roku.

UWAGA! 
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza  lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl