Jêzyk strony
Galeria zdjêæ
Go¶cie z Bergstraße


Wyposa¿enie szpitala i profesjonaln± obs³ugê docenili go¶cie z niemieckiego Bergstraße. 20 lutego 2013 delegacja powiatu partnerskiego Bergstraße - Wicestarosta Thomas Metz oraz pracownik starostwa Bergstraße Ewa Redemann odwiedzili nasz szpital. Dyrektor Grzegorz Kloc oraz zastêpca dyrektora ds. medycznych Zbigniew Kubiaczyk zapoznali go¶ci z funkcjonowaniem szpitala oraz prac± personelu medycznego (m.in. Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy, Oddzia³ Kardiologiczny z Pododdzia³em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Zak³ad Diagnostyki Obrazowej i Radiologii  RTG).
Swoja obecno¶ci± w spotkaniu zaszczycili nas tak¿e przedstawiciele organu za³o¿ycielskiego Wicestarosta Alicja Synowska oraz radny powiatu ¶widnickiego W³adys³aw Go³êbiowski.