Język strony
Nasz Szpital
Aktualności
Nabór partnera Szybka diagnostyka onkologiczna - zakup rezonansu magnetycznego
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, REGON: 932688414 NIP: 8842201447, Świdnica, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

Ogłasza konkurs o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn . „Szybka diagnostyka onkologiczna - zakup rezonansu magnetycznego dla SP ZOZ w Świdnicy", w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Projekt ma na celu zakup aparatu rezonansu magnetycznego i utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w istniejącym, nowo wybudowanym budynku, celem poprawy jakości i szybkości diagnostyki onkologicznej.

Wymagania w stosunku do partnera:

1.     posiadanie statusu podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

2.     podmiot powinien funkcjonować w publicznym systemie opieki zdrowotnej tj. posiadać kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

1.     Nazwa i adres podmiotu

2.     Numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

3.     Numer REGON

4.     Numer Księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

5.     oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

6.     krótki opis przedmiotu działalności

Przy wyborze partnera oceniana będzie:

1.     Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, na podstawie danych o przedmiocie działalności, weryfikowanej w oparciu o dane, zawarte w RPWDL oraz ewidencji kontraktów NFZ.

Termin i miejsce składania ofert 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Szybka diagnostyka onkologiczna - zakup rezonansu magnetycznego dla SP ZOZ w Świdnicy" - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” należy złożyć do dnia 24.11.2016r. w jeden z następujących sposobów:

·Osobiste złożenie w dni robocze w godz. od 7.00 do 14.30,

·Przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

·przesłanie skanu oferty drogą elektroniczną na adres sekretariat@szpital.swidnica.pl , przy czym wersje papierową należy dostarczyć do 24.11.2016 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.wyboru tylko pięciu Partnerów do wspólnej realizacji projektu,

2.unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załączniki: