Język strony
Nasz Szpital
Kolejne inwestycje na SOR

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 1.627.079,46 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska”. Na realizację ww. inwestycji SPZOZ w Świdnicy pozyskał dofinansowanie w kwocie 1.382.494,79 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

 

 

W ramach inwestycji doposażony zostanie szpitalny oddział ratunkowy, dla którego zakupione zostaną m.in. monitary do triażowania, centrala monitorująca, aparat do znieczuleń, stół operacyjny, kolumnt i lampy bezcieniowe, aparaty do EKG, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylator, pompy infuzyjne, ogrzewacze płynów infuzyjnych, ogrzewacz pacjenta oraz łóżka oraz wózki dla pacjentów, w tym dla pacjentów bariatrycznych. Realizacja inwestycji potrwa ok. 7 miesięcy, a planowane zakończenie przewiduje się na 30 czerwca 2017 roku.

UWAGA!

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl