Język strony
Nasz Szpital
ZAPYTANIE OFERTOWE - EG.3500.1.2017/2

Zapytanie realizowane w ramach projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii ". Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

1.   Zamawiający  - Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

2. Przedmiot zamówienia – Usługa wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych, realizowana w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0200/17 pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

2a. Tablice muszą spełniać wymogi określone Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (wyciąg z Księgi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania). Księga w całości stanowi załącznik nr  2 do niniejszego zapytania. Ponadto tablice muszą spełniać wymogi określone załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta), który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

2b. Inne parametry techniczne:

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis

Ilość

Tablica informacyjno- pamiątkowa

Tablica informacyjno-pamiątkowa jednostronna przeznaczona do lokalizacji na zewnątrz budynku:

  • Wymiary tablicy – wysokość 80 cm, szerokość 120 cm.
  • Kolorystyka – zgodnie z wytycznymi ws. promocji
  • Materiał – pleksi
  • Sposób mocowania – do ściany termoizolowanej styropianem o grubości 15 cm – odpowiednie kołki z zaślepkami zapewniającymi estetykę tablicy,
  • Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne.

2 sztuki

Naklejki

Wymagania:

  • wydruk – kolor,
  • rodzaj – samoprzylepne,
  • wymiary – szer. 59mm, wys. 44mm,
  • projekt – spójny z projektem tablic.

100 sztuk

 

3. Termin realizacji zamówienia - naklejki i tablice informacyjno-pamiątkowe – realizacja najpóźniej do dnia 31.01.2017 r.

 

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę na „Formularzu ofertowym wykonawcy” należy:

-  przesłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29;

58-100 Świdnica; z dopiskiem  „Oferta na usługę wykonania (wraz z projektem) i montażu 2 szt. tablic informacyjnych oraz 100 szt. naklejek samoprzylepnych informacyjnych.

lub

- pocztą elektroniczną na adres: projekty@szpital.swidnica.pl

lub

- faxem na nr fax. 074 85 17 437

Oferty należy przesłać do dnia 10.01.2018 r. do godz. 09:00.

 

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Wykonawcy.

 

6. Szczegółowych informacji dot. zapytania  udziela:

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych – tel. 074 85 17 445, kom. 690 622 227, e-mail: projekty@szpital.swidnica.pl

 

7. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy i treść zapytania

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2  

4. Załącznik nr 3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [AKTUALIZACJA Z DNIA 10.01.2017r.]